De provincie Vlaams-Brabant maakte, in samenwerking met de Bodemkundige Dienst van België, een brochure over compost voor land- en tuinbouwers.

'Onze bodem ligt aan de basis van ons voedsel' , zegt Monique Swinnen, gedeputeerde voor land- en tuinbouw. ' Maar onze bodem verdient het ook zelf op een goede manier gevoed te worden. Naast een goede teeltrotatie en inzet van groenbemesters is het toedienen van compost een uitstekende maatregel voor de bodemvruchtbaarheid. Compost zorgt voor een betere bodemstructuur en nutriëntenaanvoer naar de gewassen. Zo kan de behoefte aan minerale meststoffen verminderen. Bovendien draagt compost bij tot een stijging van het organische-koolstofgehalte in de bodem op lange termijn. Dankzij het compostproefveld in Boutersem van de provincie, in werking sinds 1997, kan de gunstige invloed van compost op de bodem op langere termijn ook bewezen worden '.

In de brochure komen volgende thema's aan bod:

  • Waarom compost?
  • Compostsoorten
  • Effect van compostgebruik in de land- en tuinbouw
  • Compost en de mestwetgeving
  • Kosten-batenanalyse van compostgebruik
  • Ecologische impact van compostgebruik
  • Getuigenis van een landbouwer

Deze brochure kan gratis besteld of gedownload worden via www.vlaamsbrabant.be/aandeslagmetcompost .