Op 17 september 2015 organiseerde de Bodemkundige Dienst van België de Dag van de TuinBodem. Deze studiedag vond plaats in het kader van het internationaal jaar van de bodem. Tegelijkertijd stelde de Bodemkundige Dienst van België zijn nieuwste boek “ Bodemvruchtbaarheid van tuinen en openbaar groen in Vlaanderen (2009-2015) ” voor.

Na een korte inleiding van Nadine Buys, decaan van de faculteit bio-ingenieurswetenschappen van de KU Leuven, wierp Valerie Dewaelheyns een strategische blik op het Vlaams tuincomplex. Ze vertelde dat de Belg niet alleen geboren wordt met een baksteen in de maag, maar dat ook een tuin tot het ideaalbeeld behoort. Samen nemen de Vlaamse tuinen maar liefst 8% van de totale oppervlakte in. De manier waarop iedereen zijn eigen tuin beheert, heeft dan ook een belangrijke invloed op de ecosysteemdiensten die deze hele oppervlakte kan leveren. Met een weloverwogen tuinbeheer kan iedereen dus zijn steentje bijdragen!

Nadine Buys, decaan fac. BIW, KU Leuven
Valerie Dewaelheyns, KU Leuven

Dat er een grote verscheidenheid aan tuinen en groene ruimtes bestaat kwam daarna uitgebreid aan bod in de presentatie van Aurelie De Smet van Tuin+. Naast de alom bekende privétuinen en openbare parken zijn er nog tal van tussenvormen. Deze kunnen ondergebracht worden in verschillende categorieën op basis van beheer, eigendom en gebruik. Denk maar aan initiatieven zoals volkstuintjes en stadslandbouw.

Wim Collet, eveneens van Tuin+, benadrukte dat de bodem de basis vormt voor gezond en duurzaam groen. Uit een foutief bodemgebruik kunnen verschillende problemen ontstaan zoals het moeilijk dichtgroeien van nieuwe aanplantingen en het voorkomen van plagen en ziekten. Zo is het bij de aanleg van de tuin belangrijk om de bodem niet te verdichten door het gebruik van zware machines. Ook het streven naar een heel propere tuin, denk maar aan onkruidbestrijdingsmiddelen en het verwijderen van dode bladeren, heeft een negatieve invloed op de bodem.

Aurelie De Smet, Tuin+
Wim Collet, Tuin+

Vervolgens was Mia Tits van de Bodemkundige Dienst van België aan het woord. Zij gaf een overzicht van de toestand van de bodemvruchtbaarheid in de Vlaamse tuinen en stelde de nieuwe publicatie hieromtrent voor. Uit de analyseresultaten van 8414 stalen die de Bodemkundige Dienst van België de voorbije jaren verzamelde, blijkt dat de meerderheid van de Vlaamse tuinen overbemest en overbekalkt is. Dit leidt niet alleen tot overmaat- en gebreksverschijnselen bij planten maar heeft ook nadelige gevolgen voor het milieu. Daarom zijn een oordeelkundige bemesting en bekalking op maat van iedere tuin belangrijk: vele tuiniers bekalken jaarlijks hun bodem, terwijl dit in de landbouw slechts één keer per rotatie gebeurt. Tuinen hebben in de praktijk daarom vaker nood aan zuurwerkende N-meststoffen dan aan bekalking. Om daarnaast het bemestingsadvies niet te overschrijden, kan best gebruikt gemaakt worden van enkelvoudige meststoffen.

Nele Bal van OVAM had het over verschillende bodemverontreinigingsparameters waarmee rekening moet worden gehouden bij het telen van groenten en het houden van kippen in eigen tuin. Op de website van OVAM kan aan de hand van een vragenlijst worden nagegaan of uw tuin hiervoor geschikt is en of er eventueel maatregelen moeten worden genomen.

Mia Tits, BDB
Nele Bal, OVAM

Hierbij aansluitend besprak Hilde Vandendriessche van de Bodemkundige Dienst van België de problematiek van zware metalen in bodems in Vlaanderen. Uit de resultaten van meer dan 600 geanalyseerde Vlaamse tuinbodems, bleek dat er weinig reden tot ongerustheid is. Ook voor de 151 geanalyseerde sportterreinen kon dezelfde conclusie getrokken worden. Enkel op specifieke plaatsen, gelinkt aan historische verontreinigingen en industrie, worden verhoogde concentraties zware metalen teruggevonden. In de nabijheid van gekende verontreinigingen en ook bij grondverzet is dus wel enige waakzaamheid nodig.

De studiedag werd afgesloten door Stijn Moermans van de Bodemkundige Dienst van België. Hij gaf een praktische toelichting bij het tuin- en compostdoosje. Deze werden door de bodemkundige Dienst van België ontwikkeld zodat ook de hobbytuinier toegang krijgt tot een professionele ontleding van bodem of compost. Zo kan voor elke tuin een specifiek advies worden gegeven om de bodem in optimale toestand te brengen. Belangrijk hierbij is dat de gebruikte meststoffen exact worden afgewogen, zodat het advies accuraat wordt ingevuld.

Hilde Vandendriessche, BDB